ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : anteros11

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100

ฟ้องหย่า

การสิ้นสุดการสมรส

ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    การสิ้นสุดการสมรสโดยการหย่า ซึ่งทำได้ 2 วิธี

1. สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา หรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

2. สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว สำนักงานกฎหมายเชียงใหม่ เรียนว่า ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง

   (ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง  

   (ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป

   (ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาเอาสภาพฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

3. สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

4. สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน 1 ปีอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

   4/1 สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและได้ถูกจำคุกเกิน 1 ปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดหรือยินยอมหรือ รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า     และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

   4/2 สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา ได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน 3 ปีหรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน 3 ปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

5. สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน 3 ปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

6. สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรหรือ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า     ทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยาอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

7. สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกิน 3 ปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

8. สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

9. สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรค มีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

10. สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

 

ทั้งนี้เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516(1) และ(2) ถ้าสามีหรือภริยาแล้วแต่กรณีได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำที่เป็น เหตุหย่านั้น ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    ฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา 1516(10) ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    ถ้าเกิดเพราะการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่า ไม่ได้

 

ในกรณีฟ้องหย่าโดยอาศัยเหตุแห่งการผิดทัณฑ์บนตามมาตรา 1516(8) นั้น ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า     ถ้าศาลเห็นว่าความประพฤติของสามีหรือภริยาอันเป็นเหตุให้ทำทัณฑ์บนเป็น เหตุเล็กน้อยหรือไม่สำคัญเกี่ยวแก่การอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาโดยปกติสุข ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    ศาลจะไม่พิพากษาให้หย่าก็ได้

 

สิทธิในการฟ้องหย่าย่อมหมดไป

ในเมื่อฝ่ายที่มีสิทธิฟ้องหย่าได้กระทำการอันแสดงให้เห็นว่าได้ให้อภัยในการกระทำของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิทธิฟ้องหย่านั้น

 

ผลการหย่าต่อบุคคลภายนอก    

การหย่าโดยคำพิพากษาของศาลมีผลนับแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุดระหว่างสามีภริยา ต้องถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาสิ้นสุดนับแต่นั้น ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า การหย่าโดยคำพิพากษาโดยทั่วไปไม่ต้องไปจดทะเบียนหย่าแต่หากคู่หย่าต้องการใช้ยันบุคคลภายนอกผู้สุจริต ก็จะต้องไปดำเนินการจดทะเบียนหย่า

 

 เมื่อจดทะเบียนหย่าแล้ว ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   บุคคลภายนอกจะไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิแม้ว่าจะทำนิติกรรมกับคู่หย่าโดยสุจริตก็ตาม ผู้มีส่วนได้เสียเพียงแต่ยื่นสำเนาคำพิพากษาที่รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดต่อนายทะเบียนและขอให้นายทะเบียนบันทึกการหย่าไว้ในทะเบียนเท่านั้นก็ถือได้ว่าเป็นการจดทะเบียนหย่าแล้ว

 

 สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน ตามมาตรา 1474

(1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส เช่น เงินเดือน โบนัส เป็นต้น

(2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดย การให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส

(3) ที่เป็นดอกผลหรือกำไรสุทธิของสินส่วนตัว เช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย เป็นต้น

 

   ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส

 

สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน ตามมาตรา 1471

(1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส เช่น บ้าน ที่ดิน เป็นต้น

(2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับ กายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

(3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดก หรือโดยการให้โดยเสน่หา

(4) ที่เป็นของหมั้นของฝ่ายหญิง

 

 ผลของการหย่าโดยคำพิพากษาของศาลแยกพิจารณาได้ดังนี้

ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    ประการแรก ผลต่อทรัพย์สิน ได้แก่

(1) การแบ่งสินสมรสและการชำระหนี้

การแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา ให้แบ่งกันตามจำนวนที่มีอยู่ในวันฟ้องหย่า ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาหลังวันฟ้องหย่าย่อมตกเป็นของฝ่ายนั้น ไม่เป็นสินสมรสอีกต่อไป ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   การแบ่งสินสมรสนั้นให้ชายและหญิงได้ส่วนแบ่งในสินสมรสเท่ากัน

   หากชายและหญิงนั้นมีหนี้ร่วมกันในระหว่างเป็นสามีภริยา ความรับผิดในหนี้ร่วมต้องแบ่งตามส่วนเท่ากันโดยมิต้องคำนึงถึงกองสินส่วนตัว หรือส่วนแบ่งสินสมรสที่ชายหญิงนั้นได้รับไป

   หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจำหน่ายสินสมรสในลักษณะที่ทำให้อีกฝ่ายเสีย ประโยชน์หรือโดยไม่ได้รับความยินยอม ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    คู่สมรสฝ่ายที่จำหน่ายจะต้องชดใช้ให้แก่กองสินสมรสเท่ากับจำนวนที่จำหน่ายไป ทำให้จำนวนสินสมรสที่จะนำมาแบ่งคงมีจำนวนเท่าเดิมก่อนการจำหน่าย การชดใช้ดังกล่าวจะชดใช้จากสินสมรสส่วนของตนหรือจากสินส่วนตัวก็ได้

 

(2) ค่าทดแทน

 

   ค่าทดแทนเป็นเงินที่กฎหมายกำหนดให้คู่สมรสที่เป็นจำเลย ในคดีฟ้องหย่าจ่ายเป็นค่าเสียหายให้แก่คู่สมรสฝ่ายโจทก์ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    ได้แก่กรณีที่ศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516(1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากหญิงอื่นหรือชู้ แล้วแต่กรณีได้ หากตนมิได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในอีกฝ่ายหนึ่งกระทำการตามมาตรา 1516 (1)

 

  ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    นอกจากนี้ ถ้าเหตุแห่งการหย่าตามมาตรา 1516(3) (4) หรือ (6) เกิดขึ้นเพราะฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่าย หนึ่งไม่อาจทนได้ จึงต้องฟ้องหย่าอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากฝ่ายที่ต้องรับผิด

 

   การกำหนดค่าทดแทนศาลจะวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    โดยศาลจะสั่งให้ชำระครั้งเดียวหรือแบ่งชำระเป็นงวดๆ ก็ได้

 

(3) ค่าเลี้ยงชีพ

   ค่าเลี้ยงชีพ เป็นเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่กฎหมายกำหนดให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบเมื่อมีการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ได้แก่การฟ้องหย่าที่เกิดจากความผิดของคู่สมรสที่ถูกฟ้อง หากการหย่าจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยากจนลงเพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรสคู่สมรสที่เป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายผิดในคดีหย่าจะต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพด้วย ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า      ค่าเลี้ยงชีพอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนภายหลังได้แล้วแต่พฤติการณ์ทั้งนี้ค่าเลี้ยงชีพ มีลักษณะเฉพาะตัว ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    สิทธิจะได้รับค่าเลี้ยงชีพมีลักษณะเฉพาะตัว ดังนั้นสิทธิจะได้รับค่าเลี้ยงชีพจะสละ หรือโอนมิได้ และไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี

 

 

 

ทีมสำนักงานกฎหมายลำปาง และ ที่ปรึกษาทนายความลำปาง ขอเรียนประการที่สอง เกี่ยวกับผลต่อบุตร ได้แก่

 

(1) อำนาจปกครองบุตร

   ศาลจะเป็นผู้ชี้ขาดว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใดโดยคำนึงถึงความ ผาสุกของเด็กเป็นสำคัญและกฎหมายให้อำนาจศาลที่จะถอนอำนาจปกครองของคู่สมรสได้  ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   หากมีเหตุที่จะถอนอำนาจปกครองได้ เช่นใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบ

 

(2) การอุปการะเลี้ยงดูบุตร

   ศาลมีอำนาจกำหนดว่า สามีภริยาทั้งสองฝ่าย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนเงินเท่าใด ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า     พิจารณาจากความสามารถทางการเงินของทั้งสองฝ่าย แม้บิดามารดาจะถูกถอนอำนาจปกครองทั้งหมดหรือบางส่วนก็ไม่เป็นเหตุให้พ้นจาก หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์

 

   ค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้น ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   จะชำระเป็นเงินหรือชำระเป็นอย่างอื่นก็ได้โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจำนวนใหม่ภายหลังก็ได้หากพฤติการณ์รายได้หรือฐานะของคู่กรณีได้เปลี่ยนแปลงไปสิทธิที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดู นั้นจะสละหรือถอนไม่ได้และไม่อยู่ในข่าย บังคับคดี

สิทธิในการติดต่อบุตร

   คู่สมรสฝ่ายที่ไม่มีอำนาจปกครองหลังจากศาลมีคำพิพากษาให้หย่าย่อมมีสิทธิติดต่อกับบุตรของตนได้ตามควรแก่พฤติการณ์

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมจากทีมสำนักงานกฎหมายลำพูน และ ที่ปรึกษาทนายความลำพูน  ครับผม

1. การฟ้องหย่าสามีต่างชาติ ต้องมีการอ้างกฎหมายของประเทศที่สามีมีสัญชาตินั้นๆซึ่งกฎหมายอนุญาตให้หย่าได้ ไม่สามารถพิจารณาแค่กฎหมายของไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 มาตรา 27

 

2. อีกทั้ง ต้องมาการแปลคำฟ้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาท้องถิ่นของคู่สมรสต่างชาติ โดยการดำเนินการส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของศาล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาทTag : ทนายลำปาง, ทนายลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายลำปาง, ทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง, ทนายลำปาง เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายลำปาง,  ทนายอาสาลำปาง, สภาทนายลำปาง, ทนายความลำปางมืออาชีพ, ทนายความลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายลำปางความมุ่งมั่น,ทนายความลำปางคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายลำปางช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายลำปางมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายลำปางคลายทุกข์ 


#สำนักงานทนายลำปาง #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง #สำนักงานกฎหมายลำปาง #ทนายลำปางเก่งๆ #ปรึกษาทนายลำปาง #ทนายลำปาง #ทนายอาสาลำปาง #สภาทนายลำปาง #ทนายความลำปาง 


Share on Facebook

Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×