ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : anteros11

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100

รับจด Trade Markทางสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่มีบริการรับจดเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนเครื่องหมายร่วมแบบครบวงจรจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ ทีมงานสำนักงานกฎหมายเชียงใหม่โดยความร่วมมือกับสภาทนายความเชียงใหม่ประสบการณ์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ ให้บริการด้วยความรวดเร็วและดำเนินการตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปกปิดความลับของลูกค้า  และทีมงานทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า  บริการให้คำปรึกษากรณีเกิดปัญหาการละเมิดสิทธิจากคู่แข่งทางธุรกิจ  จนทำให้มีลูกค้าที่ใช้บริการจากทีมงานสำนักงานทนายลำพูนเป็นจำนวนมาก

 

ความหมายของเครื่องหมายการค้า

 

เครื่องหมายการค้า ทีมงานทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า         พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

 

1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น

 

2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น

 

3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น

 

4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด  เป็นต้น

 

ข้อดีของการจดเครื่องหมายการค้า

 

การทำธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างสินค้าออกมา ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    เมื่อท่านมีสินค้าเป็นของตัวเองแล้ว การทำเครื่องหมายการค้าให้เข้ากับแบรนด์กับสินค้าของท่านก็เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้ผู้คนจดจำสินค้าของท่านได้ง่ายขึ้น อย่างที่รู้กันนั้น ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    หากท่านมีเครื่องหมายการค้า ท่านก็ต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้ถูกต้อง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องกันด้วย

 

การจดเครื่องหมายการค้ามีข้อได้เปรียบอย่างไรทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความปลอดภัยสำหรับสินค้าหรือธุรกิจของท่าน การกำหนดตัวตนและตำแหน่งทางการตลาดและประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ธุรกิจหรือสินค้าของท่านหากเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เป็นความคิดสร้างสรรค์ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   ท่านควรที่จะปกป้องสิ่งประดิษฐ์ของท่านให้พ้นจากการละเมิดของบุคคลอื่น

 

เมื่อมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วท่านจะได้รับสิทธิมากมายและนี่คือตัวอย่างในสิ่งที่ท่านจะได้รับ

1.) การที่ท่านจดเครื่องหมายการค้า ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    เพื่อเป็นการแสดงสิทธิและแสดงความเป็นเจ้าของ ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมาย

 

2.) สามารถใช้การคุ้มครองตามกฎหมายได้นานถึง 10 ปีต่อการจดทะเบียน 1  ครั้ง เมื่อหมดอายุท่านก็สามารถจดทะเบียนต่อได้อย่างไม่จำกัด

 

3.) เป็นการประกาศสิทธิ์ว่าท่านเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้แต่เพียงผู้เดียว มีสิทธิใช้ในสินค้าของท่านได้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

 

4.) ท่านมีสิทธิ์ที่จะโอนหรือขายสิทธิ์เครื่องหมายการค้าของท่านให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

5.) มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย กรณีที่มีผู้แอบอ้างนำเครื่องหมายการค้าของท่านไปใช้ หรือแอบอ้างนำสินค้าของท่านไปขายได้

 

 

6.) ท่านสามารถฟ้องร้อง ในกรณีที่มีผู้จดเครื่องหมายการค้าแบบเดียวกับเราได้อย่างถูกต้อง

 

7.) สิทธิในการต่อสู้คดีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการค้าของท่าน ใช้สิทธิที่ท่านจดทะเบียนถูกต้องตามกรมทรัพย์สินทางปัญญา ท่านย่อมมีสิทธิที่จะใช้ได้อย่างเต็มที่

 

8.) สิทธิในการฟ้องร้องบุคคลใดก็ตามที่นำเครื่องหมายการค้าของท่านไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

นี่เป็นข้อดีที่สำคัญที่สุดที่ท่านจะได้รับเมื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การมีสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลใดๆก็ตามที่พยายามจะละเมิดเครื่องหมายการค้าของท่านและสิ่งเหล่านี้ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   ก็คือข้อได้เปรียบบางส่วนเท่านั้นสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเมื่อใครที่จดก่อน ก็ย่อมได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองก่อน จะมีใครจดซ้ำ จดเหมือน เลียนแบบสินค้าหรือบริการของท่านไม่ได้ ถ้าสินค้าของท่านมีความโดดเด่น น่าสนใจการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก่อนก็ย่อมเป็นการแสดงถึงความได้เปรียบทางการตลาด และเป็นวิธีที่ดีในการปกป้องผลประโยชน์และสินค้าหรือธุรกิจของท่านTag : ทนายลำปาง, ทนายลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายลำปาง, ทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง, ทนายลำปาง เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายลำปาง,  ทนายอาสาลำปาง, สภาทนายลำปาง, ทนายความลำปางมืออาชีพ, ทนายความลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายลำปางความมุ่งมั่น,ทนายความลำปางคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายลำปางช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายลำปางมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายลำปางคลายทุกข์ 


#สำนักงานทนายลำปาง #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง #สำนักงานกฎหมายลำปาง #ทนายลำปางเก่งๆ #ปรึกษาทนายลำปาง #ทนายลำปาง #ทนายอาสาลำปาง #สภาทนายลำปาง #ทนายความลำปางShare on Facebook


Sidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×