ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : anteros11

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
Real Estate Servicesงานอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Services) 

โดยดร.เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมงานทนายความลำปาง มีเป้าหมายในการทำงานที่มุ่งต่อความต้องการสูงสุดของผู้รับบริการ โดยตั้งอยู่ความถูกต้องและความยุติธรรม โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางกฎหมาย การร่างนิติกรรมสัญญา พร้อมทีมเครือข่าย ทนายความจังหวัดลำพูน ทนายความจังหวัดเชียงใหม่ ทนายความจังหวัดเชียงราย ทนายความจังหวัดแพร่ ทนายความจังหวัดน่าน ทนายความจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทนายความอำเภอปาย และทนายความกรุงเทพมหานคร โดยเน้นความซื่อสัตย์ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพนักกฎหมาย และรักษาความลับของลูกค้าเป็นสำคัญยิ่ง 


กฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ (The Real Estate Law) 
ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า  ประกอบด้วย การให้บริการทางกฎหมายแก่โครงการพัฒนาที่ดิน โครงการบ้านจัดสรร อาคารชุด และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมทั้งกิจการรับเหมา ก่อสร้าง จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน จดทะเบียนอาคารชุด ดูแล และจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนขออนุญาต จัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน รังวัดที่ดิน จดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ฯลฯ 

 
บริการด้าน กฎหมายธุรกิจ (Business Legal Services) 

การให้บริการด้านกฎหมายธุรกิจประกอบด้วยการให้คำปรึกษา และคำแนะนำทางกฎหมาย วางระบบ และร่าง สัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย รวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายธุรกิจอื่น ๆ ดังนี้ 

 
กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท และการลงทุน (Company Partner Law and Investment) 

ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า  ประกอบด้วย การให้คำปรึกษากฎหมาย จัดทำเอกสาร หรือสัญญา เกี่ยวกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด การขอรับส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตตั้งโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม การขอขยายโรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตลอดจนการเลิกนิติบุคคล และชำระบัญชี รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล บริการตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และคัดรับรองเอกสาร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ฯลฯ 


กฎหมายด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา ( Thai Intellectual Property Law) 

ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า  ประกอบด้วย การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การโต้แย้งคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรที่คล้ายหรือเลียนแบบ การให้คำปรึกษา และดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครอง การใช้ประโยชน์ จากทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท อาทิ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร 

 
กฎหมายด้านแรงงาน (The Labour Law) 

ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า  ประกอบด้วย การให้คำปรึกษา และการจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การจัดตั้งกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้คำปรึกษาและดำเนินคดีแรงงาน และการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน งานด้านการดำเนินคดีในชั้นศาล  

ประกอบด้วย การให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการดำเนินคดี การให้บริการดำเนินคดี ทั้งทางแพ่ง ทางอาญา ทางปกครอง รวมถึงชั้นบังคับคดี 

บริการด้านอื่นๆ 

จดทะเบียนสมรสกับคนต่างประเทศ 

ยื่นขอวีซ่ารับรองเอกสารแปลเอกสาร 

ขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 

เจรจาในส่วนราชการ , เอกชน ออกหนังสือโต้ตอบ 

รับรองการลงลายมือชื่อในเอกสาร  
Tag : ทนายลำปาง, ทนายลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายลำปาง, ทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง, ทนายลำปาง เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายลำปาง,  ทนายอาสาลำปาง, สภาทนายลำปาง, ทนายความลำปางมืออาชีพ, ทนายความลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายลำปางความมุ่งมั่น,ทนายความลำปางคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายลำปางช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายลำปางมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายลำปางคลายทุกข์ 

#สำนักงานทนายลำปาง #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง #สำนักงานกฎหมายลำปาง #ทนายลำปางเก่งๆ #ปรึกษาทนายลำปาง #ทนายลำปาง #ทนายอาสาลำปาง #สภาทนายลำปาง #ทนายความลำปางSidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×