ติดต่อเรา

Email:icothai@gmail.com

Tel081-951-1100

Line : anteros11

Office Hours

  • Monday - Friday 
  • 8.30 A.M. to 5.00 P.M.
  • Saturday - Sunday Closed
 ติดต่อสอบถาม

ชื่อ :
นามสกุล :
บัตรประชาชนเลขที่ :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
มือถือ :
อีเมล์ :
Line ID :
Facebook ID / Name :
เรื่องที่สอบถาม :
 
 
 
 
 
 
 
LINE ID : 0819511100
คำแนะนำวันนัดพิจารณาคดีผู้บริโภค
หากในวันนัดพิจารณา คู่ความฝ่ายใดไม่มาศาล ไม่ว่าจะเป็นวันนัดพิจารณาครั้งแรกหรือวันนัดพิจารณาที่เลื่อนออกไป ศาลจะดำเนินกระบวนพิจารณาดังนี้ 

 

ข้อ ๑ หากโจทก์ไม่มาในวันนัดพิจารณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ไม่ว่าจำเลยจะมาศาลหรือไม่ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า  ให้ถือว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ เว้นแต่ตามพฤติการณ์แห่งคดี ศาลเห็นสมควรให้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว โดยให้ถือว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา 

 

ข้อ ๒ หากจำเลยไม่มาศาลในวันนัดพิจารณาและไม่ให้การ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   ให้ถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ จำเลยมีสิทธิเพียงถามค้านพยานโจทก์ที่ยังสืบไม่บริบรูณ์ในขณะที่ตนมาศาล แต่จะนำเสนอพยานหลักฐานของตนไม่ได้ 

 

ข้อ ๓ หากจำเลยยื่นคำให้การแล้ว แต่ไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า  ให้ถือว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา และให้ศาลพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว โดยห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตให้จำเลยนำพยานเข้าสืบ หากจำเลยมาศาลเมื่อพ้นเวลาที่จะนำพยานของตนเข้าสืบแล้ว และห้ามไม่ให้ศาลยอมให้จำเลยคัดค้านพยานหลักฐานของโจทก์ที่สืบไปแล้วด้วยการ ถามค้าน คัดค้านการระบุเอกสารของโจทก์ คัดค้านคำขอที่ให้ศาลไปทำการตรวจหรือให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญของศาลแต่หากโจทก์ นำพยานหลักฐานเข้าสืบยังไม่บริบูรณ์ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า   ให้ศาลอนุญาตให้จำเลยหักล้างได้แต่เฉพาะพยานหลักฐานที่นำสืบภายหลังที่ตนมา ศาล 

 

ดังนั้น เมื่อศาลกำหนดวันนัดพิจารณาแล้ว โจทก์และจำเลยควรมาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัด ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า  ทั้งนี้เพื่อมิให้เสียสิทธิในการเสนอพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนคำฟ้องของตน หรือหักล้างพยานหลักฐานของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง 

 

 ในวันนัดพิจารณา เมื่อโจทก์และจำเลยมาพร้อมกันแล้ว ศาลจะดำเนินกระบวนพิจารณา ดังนี้ 

ข้อ ๑ ศาลจะให้เจ้าพนักงานคดีไกล่เกลี่ยและช่วยเหลือให้คู่ความบรรลุถึงข้อตกลงร่วมกัน ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า  เว้นแต่ในกรณีมีเหตุสมควร ศาลจะแต่งตั้งให้ผู้ประนีประนอมประจำศาลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยแทน 

 

ข้อ ๒ หากคู่ความมีความประสงค์ร่วมกันที่จะให้บุคคลใดเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และแจ้งต่อเจ้าพนักงานคดีพร้อมสถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้น ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    ศาลจะให้เจ้าพนักงานคดีติดต่อไปยังบุคคลดังกล่าวเพื่อให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ ไกล่เกลี่ยแทน เว้นแต่จะทำให้คดีเนิ่นช้าเสียหาย 

 

ข้อ ๓ หากคู่ความไม่สามารถตกลงกันได้ และคู่ความฝ่ายใดประสงค์จะยื่นคำให้การหรือบัญชีระบุพยาน ศาลอาจมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีช่วยเหลือคู่ความฝ่ายนั้นในการจัดทำคำให้การ หรือบัญชีระบุพยานดังกล่าวให้เรียบร้อย 

 

ข้อ ๔ จำเลยจะยื่นคำให้การเป็นหนังสือด้วยตนเองในวันนัดพิจารณาหรือก่อนวันนัดพิจารณาก็ได้ ทีมทนายลำปาง และสำนักงานกฎหมายลำปาง ขอเรียนว่า    ดังนั้น เมื่อศาลกำหนดวันนัดพิจารณาแล้ว โจทก์และจำเลยควรหาแนวทางเพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันมาก่อนวันนัดพิจารณา 

 

Tag : ทนายลำปาง, ทนายลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายประชาชน,  สำนักงานทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายลำปาง, ทนายความลำปาง, สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง, ทนายลำปาง เก่ง ๆ, ปรึกษาทนายลำปาง,  ทนายอาสาลำปาง, สภาทนายลำปาง, ทนายความลำปางมืออาชีพ, ทนายความลำปางช่วยเหลือประชาชน, ทนายลำปางความมุ่งมั่น,ทนายความลำปางคลายทุกข์, สำนักงานกฎหมายลำปางช่วยเหลือประชาชน, สำนักงานกฎหมายลำปางมุ่งมั่น, สำนักงานกฎหมายลำปางคลายทุกข์ 

#สำนักงานทนายลำปาง #สำนักงานกฎหมายในจังหวัดลำปาง #สำนักงานกฎหมายลำปาง #ทนายลำปางเก่งๆ #ปรึกษาทนายลำปาง #ทนายลำปาง #ทนายอาสาลำปาง #สภาทนายลำปาง #ทนายความลำปางSidebar    Mozrank check tool
https://www.ultimatewebtraffic.com
ultimatewebtraffic com
1minutereview org/

ปรึกษาฟรี!! มุ่งมั่นช่วยเหลือแก่ทุกท่าน แบบมิตรภาพ โดยทีมทนายความวิถีพุทธ

ดร.เกียรติศักดิ์ เนติบัณฑิตย์ไทย ทนายวิถีพุทธ และทีมทนายความเชียงใหม่ ติดต่อโทร 081-951-1100

 
เว็บสำเร็จรูป
×